mapa
poende

Historie muzea ve Valašském Meziříčí

Historie muzea ve Valašském Meziříčí

Počátky vzniku muzea ve Valašském Meziříčí můžeme hledat již v roce 1872, kdy byla při Občanské záložně zřízena knihovna. Myšlenka JUDr. Aloise Mikyšky zřídit ve Valašském Meziříčí muzeum byla naplněna až v roce 1884 vznikem Musejní společnost ve Valašském Meziříčí. Ve stanovách Musejní společnosti je přímo uvedeno "...účelem společnosti jest pát-rati po všelikých znamenitostech země moravské, jmenovitě po starožitnostech a jiných pa-mátkách historických všeho druhu na Moravském Valašsku, sbírati je a uchovávati ve zvlášt-ním musei... ...pomocí rozprav a hovorů poučných, jakož i vydáváním spolkových vědeckých zpráv a též větších děl vědeckých působiti za tím účelem, aby obecenstvo dbalo památek vlas-teneckých, je sbíralo a chránilo před zkázou.". Muzeum ve Valašském Meziříčí je druhým nejstarším českým muzeem na Moravě. Výraznou postavou byl páter Eduard Domluvil, pod jehož vedením se podařilo instalovat expozici na náměstí ve Valašském Meziříčí, obnovit vy-dávání Musejního sborníku. První světová válka znamenala nucenou přestávku v činnosti Musejní společnosti a její činnost již nikdy nenabyla předválečného zanícení a aktivit.

V roce 1932 byla otevřena nová expozice muzea v budově Městské spořitelny a během druhé světové války se stalo muzeum prakticky jedinou organizací, která působila na mládež a dospělé ve vlasteneckém a pokrokovém duchu tradic české kultury.

Po válce, v roce 1948 byly muzeu přiděleny prostory v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, bývalém městečku Krásně. Sbírky muzea převzal 3. května 1948 MNV ve Valašském Meziříčí a byly až do 15. července 1951, kdy zahájilo svoji činnost městské muzeum, nepřístupné.

V roce 1960, po územní reorganizaci, převzal muzeum do své správy ONV Vsetín a spolu s muzeem ve Vsetíně vytvořilo Okresní muzeum Vsetín, od roku 1963 Vlastivědný ústav Vsetín, a k 1. prosinci 1978 přejmenováno na Okresní vlastivědné muzeum Vsetín.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 16:39 hodin