mapa
poende

Přírodní rezervace Travný

Základní údaje: Přírodní rezervace Travný se rozkládá na vrcholu a úbočích hory Travný v nadmořské výšce 530 až 1203 m v Lysohorské hornatině v Moravskoslezských Beskydech. Katastrální území Krásná a Morávka, CHKO Beskydy. Vyhlášeno dne 22. 12. 2000, celková výměra: 154,8515 ha.

Motiv ochrany: Důvodem vyhlášení je ochrana fragmentů přirozených jedlobukových až smrkobukových porostů pralesovitého charakteru v komplexu bučin na úbočí hory Travný v širokém rozpětí nadmořských výšek.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen flyšovými komplexy godulského souvrství slezské jednotky vnějšího flyšového pásma s převahou odolných pískovců nad jílovci. Na severním svahu Travného je odkryto frýdecké souvrství podslezské jednotky, vystupují zde také spodní těšínské vrstvy a těšínské vápence slezské jednotky. Geomorfologicky je území značně členité se třemi hluboce zaříznutými koryty horských potoků a kamenným mořem.

Botanika: Ze značného převýšení dosahujícího 670 m, které je největší v rámci maloplošných zvláště chráněných území v karpatské části ČR a složité geomorfologie území vyplývá i pestrost zdejší vegetace.

Zoologie: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn.

Lesnictví: V PR Travný je zachycen 5. až 7. lesní vegetační stupeň (jedlobukový, smrkobukojedlový a smrkový) a 16 souborů lesních typů. Nejcennější pralesovité části mají složitou věkovou a prostorovou strukturu. Jedná se o původní lesní ekosystémy, kde se uplatňuje vedle buku lesního (Fagus sylvatica) také jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies) a javor klen (Acer pseudoplatanus), přičemž průměrný udávaný věk horního stromového patra je 230 let.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Zásahy v území jsou soustředěny především na podporu přirozeného zmlazení lesních porostů a jejich ochranu před okusem spárkatou zvěří. Přírodní rezervací prochází modře značená turstická stezka z Pražma přes vrchol Travný na rozcestí Travný a zeleně značená trasa z Morávky na Visalaje.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 12:36 hodin