mapa
poende

Třemešské rybníky

Třemešské rybníky jsou jedním z několika málo zachovaných rybníků velkého severomoravského rybničního komplexu. Náleží k proslulé soustavě tunklovských rybníků z 15. století. Ovšem první zprávu o třemešských rybnících máme již z roku 1420, kdy se tu uvádějí tři rybníky s mlýnem. Je tedy nejvýš pravděpodobné, že třemešské rybníky vznikly již ve 14. století a náležely tedy opravdu k nejstarším vybudovaným rybníkům v našich zemích. Za Tunklů byla tato soustava ještě rozšířena na celkový počet pěti rybníků a úzce souvisela s celým komplexem rybníků tehdejšího rozsáhlého zábřežského panství, jehož přirozené rybniční centrum tvořil Závořický rybník u Postřelmova.

Teprve v 19. století v rámci hromadného vysušování rybníků byly postupně čtyři z těchto rybníků zrušeny, takže dnešní třemešský rybník zůstává jediným pozůstatkem důmyslného rybničního komplexu předcházejících staletí.

Pro zpevnění hrází byly používány domácí druhy dřevin s bohatě vyvinutým a mohutným kořenovým systémem. Na hrázích se střídaly dřeviny tvořící typické hlavní prvky naší rozptýlené zeleně v krajině, tj. lípy srdčité a duby letní. Lípy se svými srdcovými kořeny a duby s mohutnými kůlovými kořeny tvořily kompaktní celek napomáhající zvýšení pevnosti a vodotěsnosti hrází. Exempláře, které se na hrázích zachovaly, patří spolu se stromořadími a jednotlivými stromy v areálu zámku na Třemešku a v okolí bývalých hospodářských budov zámku mezi nejstarší a nejmohutnější stromy na Šumpersku. Největší jírovec (kaštan) dosahuje obvodu 345 cm, výšky 25 m a stáří kolem 200 let, lípa srdčitá má obvod 560 cm, výšku 29 m a stáří 400 let, dub letní obvod 400 cm, výšku 25 m a stáří 400 let.

Lokalita třemešských rybníků je místem výskytu mnoha rostlinných a živočišných druhů. Hladina rybníka je pokryta okřehkem vodním, na březích a podél odvodňovacích a napájecích příkopů roste kosatec žlutý, rdesno obojživelné a několik druhů ostříc. Vzácným rostlinným prvkem je tu teplomilná závitka mnohokořenná, podobná okřehku vodnímu. Můžeme tu vidět chráněné druhy obojživelníků, a to rosničku zelenou, ropuchu obecnou, ropuchu zelenou, dále skokana hnědého a kuňku ohnivou. Vhodný úkryt tu nachází pěníce pokřovní, rákosník obecný, slípka zelenonohá, na vodní ploše, zejména podél ostrůvku, uvidíme kachnu březňačku, lysku černou, čírku obecnou a lžičáka pestrého.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 08.02.2008 v 11:00 hodin