mapa
poende

FARNOST [ Fara nebo farní úřad ]

Kostel sv.Václava, raně barokní stavba, pochází z konce 17.století. Kdysi stál kostel na okraji obce směrem k Uherskému Brodu a Nivnici, nyní je považován společně se školou a farou za centrum vesnice. Jednotlivá stavení k sobě přiléhají a mají vesměs dlouhé zahrady "humna", plné ovocných stromů, takže ves vypadá, jako by ležela v lese.

Jedná se o trojlodní stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyrbokou věží v západním průčelí. Hlavní loď je prosvětlena 3 okny, kněžiště je členěno kordonovou římsou. Kněžiště zaklenuto konchou a jedním polem valené klenby se styčnými lunetami s vytaženými hřebínky. Hlavní loď je zaklenuta dvěma poli valené klenby s lunetovými výsečemi, odděleny dvojicí pásů. Boční stěny jsou členěny dvojicemi s bohatě profilovanou římsou. Boční lodě jsou nižší, zaklenuty dvěma poli valené klenby se styčnými lunetami se štukovým dekorem.

V současnosti je nedostatek kněží, ale farnost není prázdná. Spravuje ji duchovní správce P. Josef Nuzík, který dojíždí do Korytné z Nivnice. Od srpna 2000 mu v jeho činnosti pomáhá františkánský kněz P. Vojtěch Jan Marek, který je už v důchodě.

Bohoslužby jsou v kostele sv.Václava
denně v 18,00 večer a nedělní mše svatá je v 9,00 hod.

V obci pracuje také farní rada, která organizuje církevní akce, stará se o úklid kostela, údržbu kostela a jeho okolí, zabezpečuje finanční hospodaření místního farního úřadu, organizuje rekonstrukci fary atd.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 22.10.2004 v 16:09 hodin