mapa
poende

Přírodní rezervace Choryňský mokřad [ Přírodní rezervace ]

Základní údaje: Přírodní rezervace Choryňský mokřad se rozkládá v okrese Vsetín v katastrálním území Choryně. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 275 m n. m. v těsném sousedství Velkého Choryňského rybníka mezi hrází a státní silnicí Valašské Meziříčí - Hranice. Celková výměra přírodní rezervace činí 20,9848 ha, ochranné pásmo 13,4 ha.

Vyhlášení: Nařízení č. 1/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. února 1999 o vyhlášení přírodní rezervace "Choryňský mokřad" v k. ú. Choryně a jejího ochranného pásma. Důvod vyhlášení: ochrana přírodních hodnot mokřadního ekosystému výjimečného ve středním Pobečví. Jedná se o regionálně významné refugium mokřadních společenstev s přítomností zvláště chráněných druhů fauny a flóry.

Geologie, půdní poměry: lokalita se nachází ve vnějším flyšovém pásmu.

Botanika: Mokřadní společenstva vysokých ostřic, rákosu, orobince a pcháčové louky se vytvořily na podmáčených zemědělských pozemcích po založení Choryňského rybníka v r. 1953. Vyskytuje se zde např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a žluťucha slatinná (Thalictrum lucidum).

Zoologie: Z hmyzu jsou početně zastoupeny vážky (Odonata), zjištěno bylo přes 30 druhů, ze vzácnějších např. vážka jasnoskvrnná a šídlo luční. Z vodních bezobratlých zde byl nalezen vzácný plž Gyraulus rossmässleri, z obojživelníků rosnička zelená, kuňka žlutobřichá, 4 druhy skokanů, čolek obecný. Význačné refugium mokřadních druhů ptáků, vyskytuje se např. volavka popelavá, moták pochop, chřástal kropenatý, chřástal vodní, strnad rákosní, rákosník velký, rákosník proužkovaný, moudivláček lužní aj.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní rezervaci a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí. Území je ohroženo sukcesí, proto je nutná pravidelná údržba spočívající v likvidaci náletových dřevin a kosení trávy. Management území provádí ČSOP ve Valašském Meziříčí.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 13:16 hodin