mapa
poende

Přírodní památka Bahulské jámy [ Přírodní památka ]

Bahulské jámy (přírodní památka, 14 ha) - ukázka zbytku květnatých luk lučního komplexu Lesná se vzácnými druhy motýlů (perleťovec kopřivový, přástevník užankový aj.)

Část lučního komplexu na severovýchodním svahu kóty Lesná (696 m n. m.), asi 4 km jihovýchodně od Horního Němčí. Jeden z posledních zachovalých zbytků druhově bohatého lučního komplexu Lesné.

K.ú.: Horní Němčí
Výměra: 14,09 ha
Nadm. výška: 625-675 m
Vyhlášeno: 1982

Geologie - Podklad tvoří zvrásněné svodnické souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše, konkrétně vápnité jílovce, slínovce a vápnité pískovce (paleocén-maastricht). Svahové suťové sedimenty, zčásti postižené sesuvy, pocházejí ze čtvrtohor. Horní velmi mírná část východního svahu pod kótou Lesná spadá do sběrné pramenné mísy Klanečnice. Mírně členitý mikroreliéf s úpady a sesuvy. Některé jsou i nyní aktivní a díky nim se území nestalo cílem intenzifikace luk. Půdním typem území je kambizem pseudoglejová a kambizem typická, obě zrnitostně středně těžké.

Květena - Teplomilná luční vegetace s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) byla v posledních dvaceti letech vlivem nadměrného hnojení silně ochuzena. Dosud zde přežívá jen několik jedinců vstavače mužského (Orchis mascula), prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) a hlavinky horské (Traunsteinera globosa). Na soliterních dubech se nachází druhově bohaté společenstvo epifytických lišejníků, tvořené např. druhy Parmelia
acetabulum, Xanthoria polycarpa, Calicium salicinum, Bryoria fuscescens a Ramalina sp. div.

Zvířena - K charakteristickým živočichům patří zejména některé karpatské formy hmyzu, z motýlů např. žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) nebo píďalka šedokřídlec Treitschkeův (Schistostege treitchkei). Žijí zde i
významné druhy fytofágních brouků, např. lalokonosec Otiorhynchus
equestris, nosatci Alophus weberi a Donus intermedius, krytonosci
Mogulones pallidicornis a M. curvistriatus, krytohlavec Cryptocephalus gridellii, dřepčík Longitarsus brunneus aj. Obratlovci jsou zastoupeni druhy podhorských luk, žijí zde ještěrka obecná (Lacerta agilis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a chřástal polní (Crex crex).

Využití - Protože vlastní území bylo značně pohnojeno, došlo k druhovému ochuzení, proto se uvažuje o zrušení územní ochrany. Území je hodnotné i z hlediska krajinného rázu.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:31 hodin