mapa
poende

Přírodní památka Za lesem [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Fragment komplexu pastvin na Lesné s terénní mokřadní depresí 3,5 km JV od obce Horní němčí , k.ú. Horní němčí, V: 1,2200 ha, n.v.: 600 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Jediná lokalita šafránu bělokvětého v CHKO Bílé karpaty.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, oglejenou, hlinitou až jílovitohlinitou.

Botanika: V minulosti květnatá louka s jedinou bělokarpatskou lokalitou hořce Kochova. Ještě před zajištěním ochrany byla lokalita zdevastována intenzivním hnojením a pastvou. Z významnějších druhů zůstal zachován pouze šafrán bělokvětý.

Zoologie: Ze vzácných druhů obojživelníků se v mokřadu vyskytuje čolek obecný, čolek horský a rosnička zelená.

Lesnictví: Bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Kosit jednou ročně. Zákaz hnojení a pastvy. Na zachování šafránu bělokvětého bude realizován záchranný program.

Historie: Původně jednosečná louka. Od 70. let intenzivně hnojena jak min. hnojivy, tak různými kaly a kejdou, a intenzivně pasena. Tak byla zničena jediná lokalita hořce Kochova v ČR. Populace šafránu bělokvětého negativní zásahy přečkala, nicméně i ona má sestupnou tendenci: 1970 - 175 ks, 1980 - 86 ks, 1990 - 54 ks. V roce 1992 byla lokalita oplocena a pastva vyloučena.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 29.02.2004 v 21:53 hodin