mapa
poende

Přírodní památka U zvonice [ Přírodní památka ]

Přírodní památka U zvonice

Základní údaje:
Pastvina 0,7 km severně od kóty Kobylec, k. ú. Lopeník, V: 1,2700 ha, n.v.: 660 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany:
Původní společenstvo pastvin a jedna z posledních lokalit ohrožených druhů rostlin na Lopenicku.

Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou písčitohlinitou.

Botanika:
Bohatý výskyt ohrožených druhů rostlin jako je hořeček žlutavý (Gentianella lutescens), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) a tolije bahenní (Parnassia palustris).

Zoologie:
Z motýlů patří k typickým zástupcům hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia). V posledních letech zde byly nalezeny i teplomilné druhy bezobratlých jako křižák pruhovaný (Argiope bruennichii) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z ptáků byli na lokalitě pozorováni např. cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a strnad luční (Emberiza calandra).

Lesnictví:
Bezlesí. Na malé ploše je sukcesní březový hájek.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Kosit jednou ročně. Extenzivní pastva max. 2 ks dobytka.

Historie:
Lokalita byla původně součástí rozsáhlých jednosečných luk s extenzivní pastvou dobytka. V 70 letech bylo okolí zorněno. V současné době kosí vlastník pravidelně spodní část. V horní části bylo vlastníkem obnoveno kosení po dotaci v r. 1992.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in ZO ČSOP Uherskohradišťsko, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. 4. Suppl. Sborníku Přír. klubu v Uherském Hradišti.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:49 hodin