mapa
poende

Přírodní památka Mravenčí louka (Rubaniska) [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Mravenčí louka (Rubaniska)

Základní údaje:
Pruh pastvin cca 150 m široký podél pravého břehu levostranného přítoku Krátkovského potoka, k.ú. Vápenice, V: 15,3527 ha, n.v.: 460 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany:
Krajinářsky hodnotný a druhově pestrý komplex původních pastvin, zarostlých mezí a rozptýlených skupin keřů a stromů, s výskytem ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou písčitohlinitou až hlinitou. Lokalita je dosti členitá. Vedle relativně rovných ploch zde najdeme typická sesuvná území s prameništi.

Botanika:
Výskyt ohrožených druhů rostlin jako např. vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).

Zoologie:
V pramenných stružkách se vyskytují hojně larvy mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Běžně se na území vyskytuje skokan hnědý (Rana temporaria), byla zde pozorována užovka obojková (Natrix natrix) a zmije obecná (Vipera berus).

Lesnictví:
Ve střední části rozděluje území smrková monokultura. Z jižní strany lokalitu ohraničuje hráz, která má pestrou dřevinnou skladbu - dub, habr, líska, javor, jasan, osika a další dřeviny.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Louky kosit jednou ročně. Na ploše smrkové monokultury by bylo vhodné prosadit změnu LHP ve prospěch listnatého lesa. V křovinatých porostech je možné provádět probírku s následnou přirozenou obnovou.

Historie:
Území historicky využívané jako jednosečné louky. Západní část území byla jedenkrát pohnojena minerálními hnojivy a částečně byla dokonce zorněna myslivci. Políčko bylo od roku 1987 ponecháno samovolné sukcesi a velmi rychle se zapojilo do okolní luční vegetace. V letech 1988-91 byly brigádnicky pokoseny a od náletu vyčištěny některé plochy ve východní části území.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in ZO ČSOP "Uherskohradišťsko”, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:31 hodin