mapa
poende

Přírodní památka V Krátkých [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Lokalita se nachází v obci Vápenice, k.ú. Vápenice, V: 6,1717 ha, n.v.: 520-550 m.n.m., Z: Vyhláška č. 6 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995
Motiv ochrany: Květnaté orchideové louky, luční mokřady a dva rybníčky.

Geologie, půdní poměry: Bělokarpatská jednotka magurského flyše s půdou hnědou, písčitohlinitou.

Botanika: Na květnatých loukách se vyskytuje hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník hustokvětá (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora), vstavač kukačka (Orchis morio), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). Na mokřadech nachází vhodné podmínky mokřadní orchideje kruštík bahenní (Epipactis palustris) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Zoologie: Louky jsou bohaté na výskyt motýlů, např. hnědásek kostkovaný a jitrocelový, otakárek fenyklový, ohniváček modrolesklý a modrolemý, vřetenuška komonicová a třeslicová, okáč voňavkový aj. Rybníky jsou významnou lokalitou pro obojživelníky a vodní hmyz - vážky (Odonata).

Lesnictví: Bezlesí. Okraje luk hraničící s lesem jsou zarostlé lesním pláštěm, který tvoří zejména břízy a osiky.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Louky kosit jednou ročně a extenzivně přepásat max. 8 kusy dobytka. Zákaz hnojení. Extenzivní (bez přikrmování) chov kaprů je možné provozovat pouze na spodním rybníku. Rybníky se nesmí vypouštět v období 15.2. - 31.8. Při čištění dna není přípustné vyhrnování břehů. Lesní pláště, břehové porosty a lesní porost je možné udržovat probírkou s následnou přirozenou obnovou.

Historie: Lokalita využívána původně jako jednosečná louka s následnou extenzivní pastvou.

V době kolektivního hospodaření byla louka kosena 2x ročně. Na části spodní louky byly vytvořeny dva chovné rybníčky pro chov kaprů. V současné době jsou opuštěny s minimálním stavem vody. Na východní části spodní louky je situován ovocný sad švestek a jabloní.

Severní část horní louky byla pravděpodobně občas přihnojena. V r. 1991 byla část plochy ve spodní jižní části rozorána vlastníkem. V r. 1992 bylo dohodnuto s vlastníkem její přirozené zalučnění.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 04.04.2007 v 18:50 hodin