mapa
czende

Rośliny chronione w Bernarticach nad Odrą

Rośliny chronione
Flory Bernartic n/O nie można opisać w jednym zdaniu. Położenie geograficzne w Bramie Morawskiej, na styku dwóch obszarów górotwórczych, mianowicie karpackiego i sudeckiego, łącznie z warunkami geomorfologicznymi (położenie na obszarach zalewowych i znacznie pofałdowany teren) są uwarunkowaniem rozmaitości tutejszej roślinności. Naturalnymi zbiorowiskami są tutaj lasy grądu z lipą (Tilio-Carpinetum) na zboczach terasy rzecznej Odry przeplatane w łęgach czeremchą i jesionem (Pruno-Fraxinetum). W zaroślach na brzegach Odry występują typowe zbiorowiska krzewiastych i drzewiastych wierzb (Salicetum triandrae, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis, Salicetum albae.) Do najrzadszych biocenoz należą buczyny z żywcem gruczołowatym w runie (Denatorio glandulosae - Fagetum) koło Stříbrnej skały oraz podmokła olszyna w miejscu Bařiny (Alnion Glutinosae). Do typowych wiosennych bylin łęgów należy np. czosnek niedźwiedzi (Alium ursinum), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), złoć żółta (Gagea lutea), kokorycz pusta (Corydalis cava). Tylko bardzo rzadko można również spotkać zagrożone gatunki, mianowicie śnieżyczkę przebiśnieg (Calanthus nivalis) oraz lilię złotogłów (Lilium martagon). W zaroślach leśnych stromych zboczy nad Odrą należą do rzadkich roślin pierwiastki karpackie: żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides), cieszynianka wiosenna (Hucquetia epipactis). Do rzadkich i zagrożonych gatunków miejscowej flory, którą należy konsekwentnie chronić, trzeba zaliczyć też przylaszczkę pospolitą (Hepatica nobilis), tojad (Aconitum lycoctomum), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), z roślinnosći torfiastych łąk też narecznicę błotną (Thelypteris ihelypteroides), kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia). Na jedynym stanowisku Rezerwatu Przyrody Doliny Odry występuje na obszarze Bernartic nad Odrą skrzyp olbrzymi.

LOKALIZACE


Typ zapisu: Flora
AKTUALIZACJA: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.09.2006 v 13:02 hodin