mapa
poende

Přírodní památka Bernátka [ Přírodní památka ]

Bernátka leží v severovýchodní části okresu Kroměříž v katastru obce Rajnochovice, asi 300 m vpravo od místní komunikace z Rajnochovic údolím Juhyně k rozcestí u hájovny Bernátka, na mírném jihovýchodním svahu v nadm. výšce 540-560 m. Katastrální. ú. Rajnochovice, parc. č. 1913/1 část, kultura - les, LZ Rajnochovice, polesí Kotáry, hájemství Bernátka, lesní odd. 57 b1, b2, 58a. Výměra 3,0 ha.

Vyhlášení: Výnos Ministerstva kultury ČSR z 16. 1. 1975 č. j. 16 665/74 (navrhovatel prof. Alois Zlatník, doporučeno MŠ č. j. B/5061/47-III/1 z 11. 3. 1947). Důvod vyhlášení: ZCHÚ bylo zřízeno k ochraně typického lesního porostu s výskytem řeřišnice trojlisté.

Geologie, půdní poměry: Na celém území převládá magurský flyš, tvořený vrstvami slepenců, pískovců a jílů, který ovlivňuje i složení vegetace. Převládá eutrofní hnědozem s půdním typem písčitohlinité až hlinité půdy.

Botanika: Lesní společenstva PP Bernátka patří k nejlépe zachovaným porostům Hostýnských vrchů typu bohaté jedlové bučiny. Stromové patro tvoří lesní typ Abieto-Fagetum, dominuje buk, vtroušeně se vyskytuje jedle. V podrostu je nejnápadnější význačný výskyt řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia), která se nachází na celém území rezervace i v přilehlých lesích společenstvech. Jako doprovod jsou zastoupeny: mařinka vonná (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a řada druhů ostřic, např. ostřice chlupatá (Carex pilosa).

Zoologie: Ze zoologického hlediska není PP Bernátka příliš významná. Vyskytují se běžné druhy lesních živočichů. Byl sledován skokan hnědý u potoka na hranici rezervace, mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek horský, ještěrka živorodá a řada druhů ptáků: např. holub doupňák, brhlík lesní, datel černý, budníček menší, krahujec obecný, v okolních lesích i čáp černý.

Hospodářské využívání, management: Porost je ponechán bez těžebního či pěstitelského zásahu. Vzhledem k ochraně hlavního motivu řeřišnice trojlisté není nutno provádět v území žádné zvláštní zásahy, neboť druh je hojně rozšířen po celé ploše chráněného území i mimo něj a jeho existence není na lokalitě ohrožena. K vážnéhu poškození lesních porostů došlo v PR Bernátka při srpnové větrné smršti v r. 2001.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 01.04.2003 v 16:19 hodin