mapa
poende

Přírodní památka Hrnčárky [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Květnatá louka s bohatou rozptýlenou zelení a prameništěm 1 km od obce Strání, k.ú. Strání, V: 4,0458 ha, n. v.: 440-490 m.n.m., Z: Vyhláška č. 7 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995

Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš. Půda slabě oglejená, hlinitá až jílovitohlinitá, místy zamokřená s prameništi.

Botanika: Z kriticky ohrožených druhů rostlin zde nachází útočiště tořič čmelákovitý Holubyho tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea subsp. holubyana), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), hrachor panonský pravý (Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus) a smetánka bahenní (Taraxacum palustris). Dále se zde vyskytuji ohrožené druhy jako je kruštík bahenní (Epipactis palustris), vstavač kukačka (Orchis morio), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) a kozinec dánský (Astragalus danicus).

Zoologie: Z ornitofauny zaznamenán výskyt pěnice vlašské, pěnice černohlavé, pěnice pokřovní, budníčka menšího, lindušky lesní a ojediněle i chřástala polního (Crex crex). Z motýlů zjištěn ohniváček modrolemý a černočárný (Lycaena dispar), bourovec hlohový, pabourovec pampeliškový, kovolesklec Chrysaspidia chryson.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Polovina území je kosena. Bohužel o nejcennější část s mokřadem nemají vlastníci zájem a její kosení musí permanentně zajišťovat Správa CHKO BK. Přímo v lokalitě se nachází 3 chaty, jejichž provoz negativně ovlivňuje přilehlé plochy. Lokalita tořiče je ohrožena rekreační činností majitele nelegálně postavené chaty. Celé území negativně ovlivněno antropicky sousedním rekreačním střediskem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:43 hodin