mapa
poende

Přírodní památka Kalábová [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Zbytek slatinného mokřadu na travertinové kupě 1 km východně od kóty Studený vrch, k. ú. Březová, V: 0,5824 ha, n.v.: 520 m.n.m., Z: Vyhláška Správy CHKO Bílé Karpaty č. 1/1999 ze dne 1.8.1999.

Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožených druhů mokřadních rostlin, zejména hlízovce Loeselova, ochrana dříve rozsáhlých slatinných pramenišť a mokřadů pod Studeným vrchem s pěnovcovými inkrustacemi.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem je karpatský flyš s půdou jílovitohlinitou až hlinitou. Lokalita je pak tvořena mohutnou travertinovou kupou (lučním pěnovcovým prameništěm) i s vrcholovým jezírkem.

Botanika: Na území se vyskytují mokřadní druhy svazů Caricion davallianae a Lycopodo-Cratoneurion commutati. Jde o jedinou lokalitu hlízovce Loeselova v Bílých Karpatech. Dále se zde vyskytují vzácné mokřadní druhy jako např. pětiprstka žežulník hustokvětá, ostřice Davallova, prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní, bařička bahenní, mech Drepanocladus revolvens, na vyschlých tufech i ostřice bílá.

Zoologie: Podrobný zoologický průzkum dosud nebyl prováděn. Území hostí neobvykle bohatou faunu měkýšů (46 druhů), mimo jiné zde byl objeven nový druh slimáka pro Českou republiku, podkornatka Lehmannia nyctelia.

Lesnictví: Bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Nejcennější mokřad je ponechán bez zásahu jen s občasnou redukcí náletu dřevin, zbytek území je 2x ročně kosený. Travertinové jezírko v horní části by bylo vhodné prosvětlit pro obojživelníky likvidací náletových dřevin.

Historie: Území bylo původně součástí rozsáhlých pastvin, které byly postupně zalesněny. V roce 1996 provedla ZO ČSOP Scilla Vlčnov rekonstrukci lokality likvidací náletových dřevin a odstraněním stařiny. Nejcennější část byla téhož roku oplocena k ochraně před černou zvěří.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 07.02.2003 v 09:53 hodin