mapa
poende

Přírodní památka Bzová [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Lesní porost ve vrcholových partiích Hostýnských vrchů, 2,5 km severozápadně od obce Vlčková, v nadm. výšce 620 m. Katastrální území Vlčková. Výměra: 2,6439 ha.

Vyhlášení: r. 1987. Důvod vyhlášení: zachování původní druhové skladby dřevin a podrostu v lesním typu lipové javořiny (Tilieto-Aceratum) a jedlové bučiny (Abieto-Fagetum) pralesovitého charakteru na magurském flyši.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem je magurský flyš, tvořený převážně paleogenními flyšovými pískovci soláňských vrstev.

Botanika: Les Je tvořen převážné silnou bukovou kmenovinou o stáří 160 let s příměsí javoru klenu, na jižním svahu navíc přistupuje jilm. V území byla dříve hojnější jedle, která zde v důsledku exhalací v ovzduší již téměř vymizela. Po celé ploše jsou roztroušeni četní netvární jedinci, pahýly po ulomených kmenech a vývraty, které dávají území charakter pralesa. Na několika místech bukový porost přirozeně zmlazuje, nejvíce pak v západní části. Napříč, přibližně středem plochy, táhne se balvanitý vrcholový hřeben. Křovinné patro je vyvinuto slabé, roztroušeně se v něm vyskytuje lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V bylinném patře rostou hojně běžné druhy karpatské květeny, např.: kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), čistec lesní (Stachys sylvatica), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), vrbina hajní (Lysimachia nemorum)

Zoologie: Zoologický průzkum nebyl prováděn.

Hospodářské využívání, management: Jedle bělokorá (Abies alba) je velmi citlivá na zvýšený obsah průmyslových exhalací v ovzduší (zejména pak na oxidy síry a dusíku) a z našich lesů na původních stanovištích již téměř vymizela. V lesních porostech Bzové - a podobně je tomu tak i v ostatních chráněných bučinách s vtroušenou jedlí v Hostýnských vrších - většina ze vzrostlých stromů v průběhu asi dvaceti let koncem 20. stol. uschla. Na jejich místě dnes nalezneme stojící nebo již spadlé souše. Mírně se zlepšující kvalita ovzduší v současné době dává naději zbývajícím jedlím v těchto porostech.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 12:02 hodin