mapa
poende

Přírodní památka Cestiska [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Cestiska

Základní údaje:
Pastvina při severozápadním okraji obce Březová, k.ú. Březová, V: 2,9832 ha, n.v.: 490 - 515 m.n.m., Z: Vyhláška č. 5 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995.

Motiv ochrany:
Bývalé pastviny na skeletovitém podkladu s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou jílovitohlinitou, místy erodovanou na kamenité podloží.

Botanika:
Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje kozinec dánský (Astragalus danicus), ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hořec křížatý (Gentiana cruciata), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) aj.

Zoologie:
Lokalita je významným refugiem teplomilného hmyzu. Na porosty hořce křížatého je bionomicky vázaný kriticky ohrožený modrásek hořcový (Maculinea alcon). Zajímavý je i výskyt píďalky Trichopteryx polycommata jejíž housenky žijí na ptačím zobu. Na jalovce je vázána vzácná píďalka Thera cognata.

Lesnictví:
Bezlesí. Pastvina je porostlá borovicí lesní, břízou a topolem osikou.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Spodní část území je antropicky ohrožena těsně sousedící zástavbou. Územím vedou polní nezpevněné cesty. Možné ohrožení představuje zarůstání lokality náletem dřevin, skládkování odpadů, a zpevňování cest. Horní část území ponechat přirozené sukcesi přejít v les. Vytvoří se hraniční bariéra proti negativním vlivům okolí. Vzhledem k absenci původních dřevin a výsadbě borovice v minulosti, bude třeba potlačovat sukcesi nepůvodních dřevin (borovice).

Historie:
Území bylo využíváno jako pastviny a současně lokálně k nahodilé těžbě kamene. V současné době bez využití. V letech 1992-1994 byl z větší části zlikvidován nálet borovic.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in ZO ČSOP "Uherskohradišťsko”, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:32 hodin