mapa
poende

Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice [ Základní škola ]

Historie školy
Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice byla slavnostně otevřena dne 20. srpna 1922. Do té doby žimrovické děti navštěvovaly nevyhovující malou školu, která stála na návsi. Stavbu nové školní budovy financovala obec a z části se na novostavbu vybralo
z dobrovolných darů občanů Žimrovic.

Původní návrhy uvažovaly o škole se dvěma třídami a bytu pro učitele. Protože se finančních prostředků v té době nesešlo dostatečné množství, zůstalo jen u budovy
s třídami. Učitelský byt nebyl již nikdy později realizován.

První školní rok 1922/23 v nové národní škole navštěvovalo 106 dětí. V čele školy stál správce Jan Urbánek, který vedl i školní kroniku. Před příchodem Němců se odstěhoval do Ostravy a po celou dobu okupace kroniku ukrýval v Nové Bělé.

Léta válečná přinesla škole podobný osud jako jiným českým školám v republice.
Dne 10.10.1938 byla obec okupována německým vojskem a o osm dnů později byla česká škola v Žimrovicích uzavřena až do konce války. S tímto obdobím je spojeno jméno učitele
Josefa Fabiána, který až do okupace aktivně působil na škole, posléze byl ze služby propuštěn a při průchodu fronty na konci války tragicky zahynul. Při příležitosti oslav osvobození Žimrovic dne 3.5.1947 byla tomuto učiteli odhalena
na chodbě školy pamětní deska.
Po válce na místo řídícího učitele nastupuje Jan Tomšík, který se velkou měrou zasloužil o opravu válkou poškozené školy. Hned v prvním roce po válce škola vydává časopis Jiskřičky, do kterého přispívají žáci školy.
V roce 1957 se stává ředitelem Rudolf Škrobánek. Ve škole je zřízena výdejna stravy
a prvně se vyučuje ve třech třídách. O čtyři roky později nahrazuje stávajícího ředitele Stanislav Vavrečka. V roce 1973 škola opět přechází na dvojtřídní provoz a ředitel školy je metodikem pro učitele okolních škol.
V roce 1978 nastupuje do funkce ředitele poprvé v historii školy žena. Paní Šárka Gebauerová tuto funkce vykonává až do konce školního roku 1999/2000. Za její působnosti škola prochází mnohými stavebními úpravami.
Ve školním roce 1999/2000 budova školy prošla náročnou a velmi zdařilou generální opravou, při které se dbalo na historii budovy.
Škola po celou dobu své působnosti těžila z posazení v nádherném Přírodním parku Moravice.

Profil školy
Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do sítě škol. Jedná se o malotřídní školu, jejíž práce je soustředěna ve dvou třídách, které navštěvují děti 1. až 4. ročníku. V tomto školním roce má škola 29 žáků, z toho 12 žáků navštěvuje 1. třídu.
Při škole pracuje školní družina, do které dochází 20 žáků. Součástí školy je malá, ale útulná výdejna stravy.

Činnost školy
V tomto školním roce se na škole vyučuje nepovinnému předmětu náboženství, při školní družině se pořádají od měsíce listopadu zájmové kroužky:
-výtvarný kroužek,
-dramatický kroužek,
-sportovní kroužek.
Nově se buduje školní galerie, která bude sloužit především k prezentaci žákovských prací. Její slavnostní otevření je plánováno na 12. prosinec tohoto roku.
Akce pořádané školou ve školním roce
Říjen Společný výlet kolem řeky Moravice s žáky a rodiči
Listopad Ekologický program s tématem "Stromy"
Prosinec Slavnostní otevření školní galerie, výstava "Škola v lese - les ve škole"
Vánoční besídky pro rodiče a MŠ
Duben Velikonoční výstava žákovských prací - "Velikonoční jarmark"
Květen Dramatický program ke Dni matek
Školní výlety
Červen Atletický den pro žáky školy

Žáci 3. a 4. ročníku se v tomto školním roce zapojili do projektu sdružení pro ekologickou výchovu Tereza "Les ve škole - škola v lese". V rámci nových metod se vytváří projekt na zřízení školního informačního centra, kde by děti měly možnost zpracovávat úkoly za přispění výpočetní techniky a využívaly bohatou žákovskou
a učitelskou knihovnu.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Žimrovice
Meleček 51
747 41 Hradec nad Moravicí - Žimrovic
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 779 049

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 04.08.2003 v 13:41 hodin