mapa
poende

Přírodní rezervace na území Lysé hory

Přírodní rezervace na území Lysé hory
Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 43 maloplošných chráněných území, územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V neposlední řadě je i rekreační oblastí ..
Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 43 maloplošných chráněných území, územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V neposlední řadě je i rekreační oblastí s nadregionálním významem. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny a jejich přírodních zdrojů. Jedná se zejména o povrchové utváření krajiny včetně vodních toků, její vegetační kryt a volně žijící živočichy, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, urbanistickou podobu obcí a architekturu staveb. Jeho naplňování neznamená pouze péči o existující přírodní a krajinné hodnoty, ale i jejich obnovu při současném hledání rovnováhy mezi hospodářským a rekreačním využíváním krajiny a ochranou přírody. Správa CHKO Beskydy vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, je oprávněna vyhlašovat přírodní rezervace a přírodní památky a zároveň plní odborné činnosti v ochraně přírody. Provádí přírodovědné průzkumy dokumentaci a potřebná šetření, spolupracuje s výzkumnými institucemi, školami a zajišťuje strážní, informační a výchovnou činnost.

Národní přírodní rezervace Mazák
Národní přírodní rezervace Mazák představuje význačný beskydský jedlobukový prales. Nachází se na prudkých západních svazích pod vrcholem Lysé hory (1323 m) mezi rozsochami Lukšince a Kobylanky v nadmořské výšce 715 - 1315 m v centru Lysohorské hornatiny