mapa
poende

Přírodní rezervace na území Lysé hory

Výstup na Lysou Horu, Beskydy
Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 43 maloplošných chráněných území, územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V neposlední řadě je i rekreační oblastí ..
Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 43 maloplošných chráněných území, územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V neposlední řadě je i rekreační oblastí s nadregionálním významem. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny a jejich přírodních zdrojů. Jedná se zejména o povrchové utváření krajiny včetně vodních toků, její vegetační kryt a volně žijící živočichy, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, urbanistickou podobu obcí a architekturu staveb. Jeho naplňování neznamená pouze péči o existující přírodní a krajinné hodnoty, ale i jejich obnovu při současném hledání rovnováhy mezi hospodářským a rekreačním využíváním krajiny a ochranou přírody. Správa CHKO Beskydy vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, je oprávněna vyhlašovat přírodní rezervace a přírodní památky a zároveň plní odborné činnosti v ochraně přírody. Provádí přírodovědné průzkumy dokumentaci a potřebná šetření, spolupracuje s výzkumnými institucemi, školami a zajišťuje strážní, informační a výchovnou činnost.

Výstup na Lysou Horu, BeskydyNárodní přírodní rezervace Mazák
Národní přírodní rezervace Mazák představuje význačný beskydský jedlobukový prales. Nachází se na prudkých západních svazích pod vrcholem Lysé hory (1323 m) mezi rozsochami Lukšince a Kobylanky v nadmořské výšce 715 - 1315 m v centru Lysohorské hornatiny