mapa
poende

Přírodní klenoty Lysé hory

Bílé Karpaty, Komňa, čolek
Odlehlé, těžko přístupné území je útočištěm mnoha živočichů. Na území rezervací je vázána celá řada rostlinných a živočišných druhů v ekosystému horského lesa. Pseudokrasové jeskyně Ondrášovy díry.
Odlehlé, těžko přístupné území je útočištěm mnoha živočichů. Na území rezervací je vázána celá řada rostlinných a živočišných druhů v ekosystému horského lesa. Pseudokrasové jeskyně Ondrášovy díry.

Bílé Karpaty, Komňa, čolekFauna Lysé hory
Odlehlé a těžko přístupné území je útočištěm mnoha živočichů, velmi početně jsou zastoupeni bezobratlí, především různé druhy hmyzu vázané na pralesovité smrkové porosty a odumřelé trouchnivějící stromy. Z obojživelníků se vyskytují mlok skvrnitý ...
Bílé Karpaty, Komňa, kruštík bahenníFlóra Lysé hory
Na území rezervace je vázána celá řada rostlinných a živočišných druhů v ekosystému horského lesa při jeho horní hranici. Do nadmořské výšky 800 m převažuje v dřevinné skladbě buk lesní (Fagus sylvatica), směrem k vrcholu stoupá zastoupení smrku ...
Mladečské jeskyně Chudobín u LitovlePseudokrasové jeskyně Ondrášovy díry
Pseudokrasové jeskyně se nacházejí v poloze godulských pískovců a slepenců v blízkosti vodopádů. Menší puklinovou jeskyni najdeme nad korýtkem naproti skalisku s pamětní deskou J. Mohyly, druhou pak pod cestou směrem k potoku Satina.
Výstup na Lysou Horu, BeskydyPřírodní rezervace na území Lysé hory
Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 43 maloplošných chráněných území, územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V neposlední řadě je i rekreační oblastí ..