mapa
poende

Flóra Lysé hory

Bílé Karpaty, Komňa, kruštík bahenní
Na území rezervace je vázána celá řada rostlinných a živočišných druhů v ekosystému horského lesa při jeho horní hranici. Do nadmořské výšky 800 m převažuje v dřevinné skladbě buk lesní (Fagus sylvatica), směrem k vrcholu stoupá zastoupení smrku ...
Na území rezervace je vázána celá řada rostlinných a živočišných druhů v ekosystému horského lesa při jeho horní hranici. Do nadmořské výšky 800 m převažuje v dřevinné skladbě buk lesní (Fagus sylvatica), směrem k vrcholu stoupá zastoupení smrku ztepilého (Picea abies), které se stává s rostoucí nadmořskou výškou dominantní. Vtroušenými dřevinami jsou jedle bělokorá (Abies alba) javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v nejvyšších polohách jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V dolní části spadá území geobotanicky do květnatých bučin podsvazu Eu-Fagenion, které přecházejí v horské acidofilní bučiny (smrkové bučiny) asociace Calamagrostio villosae-Fagetum. Malou plochu kolem vrcholu Lysé hory pokrývají horské papratkové (klimaxové) smrčiny Athyrio alpestris-Piceetum.