mapa
poende

Fauna Lysé hory

Bílé Karpaty, Komňa, čolek
Odlehlé a těžko přístupné území je útočištěm mnoha živočichů, velmi početně jsou zastoupeni bezobratlí, především různé druhy hmyzu vázané na pralesovité smrkové porosty a odumřelé trouchnivějící stromy. Z obojživelníků se vyskytují mlok skvrnitý ...
Odlehlé a těžko přístupné území je útočištěm mnoha živočichů, velmi početně jsou zastoupeni bezobratlí, především různé druhy hmyzu vázané na pralesovité smrkové porosty a odumřelé trouchnivějící stromy. Z obojživelníků se vyskytují mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Z obratlovců jsou nejpočetněji jsou zastoupeni ptáci. Na území NPR hnízdí např. čáp černý (Cinonia nigra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), jeřábek lesní (Bonasa bonasa), káně lesní (Buteo buteo), kos horský (Turdus torquatus), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), ve starých doupných stromech datel černý (Dryocopus martius), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leocotos), strakapoud malý (Dendrocopos minor), strakapoud velký (Dendrocopos major), krutihlav obecný (Jynx torquila), kalous ušatý (Asio otus) a puštík obecný (Strix aluto). Již jen velmi vzácně se vyskytuje tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Oblast Lysé hory je součástí biotopu silně ohroženého rysa ostrovida (Lynx lynx).