mapa
poende

Přípravné práce, veřejná sbírka

Verejna sbirka
Které práce v přípravném dvouletém období chceme provést:

Připravuje se smlouva s projektanty na zpracování realizační projektové dokumentace pro vlastní objekt chaty, ČOV, a přípojky.
Máme souhlasné stanovisko od CHKO k přípravným a úklidovým pracím na vrcholu Lysé hory. Budeme organizovat brigády v místě vyhořelé chaty. V sutinách staveniště se nachází velké množství stavebního kamene, který chceme z hromady suti vybrat, současně separovat staré betonové konstrukce, komunální odpad a pomocí kontejnerů zajistit odvoz na řízenou skládku do FM.
K těmto předběžným pracím budeme potřebovat peníze na úhradu kolového rypadla a kontejnerovou dopravu na odvoz odpadu. Budeme se organizačně podílet na provádění hydrogeologického průzkumu přilehlých lokalit pro účely umístění vsaků a podmoků a vydatnosti pramenišť.
Chceme rovněž pracovat na obnově výtlačného vodovodu z lokality Větry na vrchol Lysé hory.
Velký úkol a mnoho práce nás čeká v oblasti propagace, a marketingu, a v získávání lidí pro veřejně prospěšnou věc.
Nejde jen o obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře, týká se to propagace turistiky jako takové. Turistika je nejmasovější a nejzdravější rodinný sport. Je to vlastně mnohem více než sport, je to poznávání přírody, krajiny, je to také společenská záležitost, poznávání se navzájem, příležitost k získávání nových přátel.

Chceme požádat média, aby nám dali prostor na stránkách novin a dalších sdělovacích prostředcích a také požádat Městské úřady o povolení k umístění reklamních plakátů na veřejných tabulích.


K jakému účelu by měly vybrané příspěvky dárců a sponzorů sloužit:

- k výrobě a distribuci tiskovin a grafických listů
- k marketingu a reklamě v tisku, rozhlase a v TV
- k popularizaci projektu revitalizace chat KČT v Moravskoslezském kraji
- úhradě nákladů za hydrogeologický průzkum
- za botanický a zoologický průzkum
- k zpracování realizační PD pro Bezručovu chatu a ČOV
- pro vlastní výstavbu nové Bezručovy chaty
- k dokončení naučné stezky Ostravice - Visalaje
- případně k revitalizaci dalších historických chat v Beskydech


Co může KČT recipročně nabídnout:

- zveřejnění reklamy na plakátech a tiskovinách
- umístění reklamy sponzorů na panelech na naučných stezkách
- uvedení jména dárců zlatým písmem na tabuli cti ve vstupní hale chaty
- zveřejnění jména dárce v časopise Turista
- podniky či organizace, které darují 300tis. a více budou navždy uvedení na bronzové tabuli cti, která bude umístěná zvenčí, na viditelném místě, na kamenném soklu chaty
- celý průběh přípravy stavby, vlastní stavba, brigády, jednání a schůzky
- řídící komise, atd. budou natáčeny a zpracovány do propagačního filmu, a zde se nabízí další možnost umístění reklamy sponzorům a donátorům.


Veřejná sbírka na obnovu Bezručovy chaty, jak budou jednotliví dárci odměňováni:

Dárci, sponzoři a donátoři jsou lidé, kterým není lhostejné utrpení a strádání jiných lidí, přispívají na kulturu, na sport, na odstranění následků povodní a jiných živelných katastrof, pomáhají zlepšit životní prostředí apod.
Vážíme si takových lidí, mají soucit, pochopení a empatii pro takové situace.
Jsou sponzoři, kteří nechtějí být nikde uváděni, že přispěli na dobrou věc, jiní by si zase rádi odnesli alespoň nějakou drobnou pozornost či vzpomínku.
Klub českých turistů připravuje pro dárce a sponzory poděkování formou děkovných listů.

- dárce, který daruje na konto výstavby 100,- Kč, má možnost obdržet děkovný list na A4 s emblémem chaty
- dárce, který podpoří výstavbu 1000,- Kč obdrží děkovný grafický list A4 na kvalitním strukturovaném papíře, s uvedením jména dárce, vhodný k zarámování
- dárce, který daruje 10 000,- Kč a více, nebo provede v této hodnotě službu či práci, která bude mít přímou souvislost s tímto projektem, obdrží rovněž děkovný grafický list a bude navždy zveřejněn zlatým písmem na tabuli cti ve vstupní hale chaty